Diller

KAYIT KOŞULLARI VE TAKVİMİ

 

KAYIT KOŞULLARI VE TAKVİMİ

 

 1. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların başvuru esnasında vermiş oldukları e mail adreslerine davet mektubu gönderilecektir.
 2. Ülkeye giriş için öğrenci vizesi alma zorunluluğu vardır. Öğrenci vizesi için en yakın Türkiye Büyükelçiliğine/ Konsolosluğuna gidilerek Fırat Üniversitesinin düzenlemiş olduğu kabul mektubu ile başvuru yapılacaktır. (Oturma izinleri olmayan öğrenciler için geçerlidir.)

Kayıt esnasında adayın yanında bulunması gereken belgeler;

 1. Adayın başvuru yaptığı Sınav Sonuç Belgesi (FÜYOS Sonuç Belgesi)
 2. Tercih sonuç belgesi (Yerleştiğiniz programı gösteren belge)
 3. Lise diplomasının aslı ile Türkçe Tercümesinin noter ya da Türkiye Büyükelçiliğinden/ Konsolosluğundan onaylı örneği.
 4. Not belgesinin aslı ve Türkçe Tercümesinin noter ya da Türkiye Büyükelçiliğinden/ Konsolosluğundan onaylı örneği.
 5. Diploma denklik belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türkiye Büyükelçiliğinden/ Konsolosluğundan alınır)
 6. Pasaport
 7. T.C. uyruklu olanlar için Nüfus Cüzdan Fotokopisi-Mavi Kartlılar için Mavi Kart Belgesinin aslı ve fotokopisi.
 8. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
 9. Fotoğraf (1 adet)
 10. Türkçe Yeterlik Belgesi*

 

*Olmayanlar için Üniversitemizde sınav yapılacaktır. (Türkçe Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı) Türkçe yeterliliğini sağlamayan öğrenciler TÖMER’e kayıt yapacaklardır.

 

Kayıt Yaptıktan sonra;

 

 1. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt ve Bilgi Formu  eksiksiz bir şekilde doldurulacak, 3 nüsha çıktısı alınacaktır. Bu formlar ve öğrenci belgesi ile birlikte ikamet tezkeresi için İl Göç İdaresine başvurulacaktır.
 2. İkamet tezkeresi için İl Göç İdaresine başvurmaları ve alınacak ikamet tezkeresi ile Yabancı Uyruklu Kimlik numarasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. (Türkiye’de oturum izni olanlar, “İkametgah Belgesi” getireceklerdir.)

 

Diğer Hususlar;

 1. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne kayıt yaptıracak öğrencilerin tam teşekküllü bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.
 2. Adayın Başvuru ve/veya kayıt esnasında başvuru şartlarını taşımadığının, teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı yapılmayacak/silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
 3. 6486 sayılı kanun uyarınca, Türkiye’de geçerli bir sosyal güvencesi bulunmayan Yurtdışından öğrenciler, “Genel Sağlık Sigortası” talep etmeleri hâlinde Üniversitemize ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil işlemleri için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmak durumundadırlar. Aksi hâlde bu kapsamdaki uluslararası öğrencilerinin öğrenimleri boyunca bir daha genel sağlık sigortalısı olmaları mümkün değildir.
 4. Kayıt işlemleri adayın kendisi veya noterden vekalet verdiği vekil tarafından yapılacaktır.
 5. Belirtilen tarihlerde kayıt yapmayan adaylar kayıt haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

 

REGISTRATION CONDITIONS AND SCHEDULE

 

 1. An invitation letter will be sent to the e-mail addresses given by the applicants who have gained the right to register.
 2. There is an obligation to obtain a student visa for entry into the country. For student visa they can go the nearest turkey Embassy / Consulate and they can make their application with the acceptance letter issued by Fırat University .

 

Documents to be present with the candidate during registration;

 1. Applicant's Exam Result Certificate (FÜYOS Result Certificate)
 2. Preference result document (Document showing the program you have placed)
 3. The original of Turkish translation of the high school diploma with  notarized or certified by the Turkish Embassy/ Consulate.
 4. The original and Turkish translation of the transcript  notarized or an approved sample from the Turkish Embassy/ Consulate.
 5. Diploma equivalence certificate (taken from provincial directorates of National Education or Turkish Embassy/ Consulate)
 6. Passport
 7. Photocopy of identity card for turkish citizen, original and photocopy of Blue Card certificate for Blue Card holders.
 8. Those who is a foreign national by birth and later became a Turkish citizen should bring the example of registered Population Registration for dual nationals.
 9. Photo (1 piece)
 10. Turkish Proficiency Certificate *

 

 

* For those who do not have Turkish Proficiency Certificate, an exam will be held at our University. (Turkish Proficiency and Placement Exam). Students who do not meet Turkish proficiency will register to TÖMER.

 

 

After Registration;

 1. Registration and Information Form of Foreign Students will be completed completely and 3 copies will be printed. These forms, along with the student certificate, will be applied to the provincial Immigration Administration for the residence permit.
 2. In order to obtain a residence permit, they must apply to the provincial Immigration Administration and submit the residence permit and the identification number of foreign nationals to the head of the Department of Student Affairs. (Those who have a residence permit in Turkey will bring a “Certificate of residence”.)

 

Other Issues;

 1. It is necessary to get a report of the committee that certifies that the students who will register to the Nursing Department of the Faculty of Health Sciences from a full-fledged hospital do not have any physical and mental disabilities that prevent them from conducting this profession during and after their education.
 2. If it is found that the applicant does not meet the application requirements during the application and / or registration, the documents submitted by him / her are false, the registration will not be made / deleted and all student rights will be canceled.
 3. In accordance with 6486 numbered law, a valid social security are not from overseas students in Turkey, "General Health Insurance" in case they request from the first record date for our university for the registration procedures within 3 months or Social Security Provincial Directorate are obliged to apply for Social Security Centers. Otherwise, it is not possible for international students in this scope to become more general health insurance during their education.
 4. Enrollment will be done by the candidate himself or by the attorney from whom the notary has given a power of attorney.
 5. Candidates who do not register on the specified dates will be deemed to have waived their registration rights.

 

 

 

 

Türkçe